×

Wiadomość

Strona wykorzystuje technlogie Cookie oraz Local Storage

Ta strona wykorzystuje ciasteczka do autoryzacji nawigacji i innych funkcji ułatwiających korzystanie z witryny. Jeśli odwiedzasz tą witryne, wyrażasz zgodę na przechowywyanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

Zobacz dyrektywy e-prywatności

Nie wyraziłeś zgody na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu. Decyzję można wycofać.

DODATKI MIESZKANIOWE


Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym w celu dofinansowania wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średniomiesięczny dochodów na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
- 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1.750zł.
- 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.250zł.

 

DODATEK ENERGETYCZNY


Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE


Przyznanie stypendium szkolnego uzależnione jest od dochodu rodziny ucznia dla którego ma być przyznane świadczenie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Stypendium może być udzielone w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. W uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wnioski o stypendium szkolne składane są do 15 września danego roku szkolnego.


Zasiłek szkolny możne być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Zasiłek szkolny przyznawany jest niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. Za zdarzenie losowe należy rozumieć jakiekolwiek zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć, lub choroba).