×

Wiadomość

Strona wykorzystuje technlogie Cookie oraz Local Storage

Ta strona wykorzystuje ciasteczka do autoryzacji nawigacji i innych funkcji ułatwiających korzystanie z witryny. Jeśli odwiedzasz tą witryne, wyrażasz zgodę na przechowywyanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

Zobacz dyrektywy e-prywatności

Nie wyraziłeś zgody na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu. Decyzję można wycofać.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE


Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


W jednej rodzinie może wystąpić kilka powodów korzystania ze świadczenia w formie zasiłku okresowego, jednak wybrany jest problem główny, wiodący. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Świadczenie przyznawane jest w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE


Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze Osoby wymagające usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność za przyznane świadczenie.

 

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy objętym dotacją celową budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z dotacji realizowane były posiłki dla dzieci w przedszkolach, szkołach, bursach i internatach oraz posiłki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w punkcie wydawania posiłków. Również w ramach środków z dotacji realizowano świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku.

 

ZADANIE ZLECONE GMINIE – WYNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI


Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną ustanawia Sąd. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca te wynagrodzenia.

 

ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W ramach zadania asystent rodziny wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.