×

Wiadomość

Strona wykorzystuje technlogie Cookie oraz Local Storage

Ta strona wykorzystuje ciasteczka do autoryzacji nawigacji i innych funkcji ułatwiających korzystanie z witryny. Jeśli odwiedzasz tą witryne, wyrażasz zgodę na przechowywyanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

Zobacz dyrektywy e-prywatności

Nie wyraziłeś zgody na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu. Decyzję można wycofać.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 674zł na osobę w rodzinie, natomiast 764zł jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Świadczenie rodzicielskie ma na celu zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka. Świadczenie to wypłacane jest w kwocie 1.000zł miesięcznie nie uwzględniając wysokości dochodu rodziny. Prawo do świadczenia rodzicielskiego mają uczniowie, studenci, osoby bezrobotne. Świadczenie przysługuje przez okres: 52 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 65 tygodni przy urodzeniu dwojga dzieci, 67 tygodni przy urodzeniu trojga dzieci, 69 tygodni przy urodzeniu czworo dzieci, 71 tygodni przy urodzeniu pięcioro i więcej dzieci.


Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, bądź osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu  niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
- nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
-w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne do grudnia 2017 roku przysługiwało w kwocie 1.406zł miesięcznie natomiast od stycznia 2018 roku wynosi 1.477zł.


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520zł miesięcznie.
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przywrócono prawo do świadczenia, które przysługuje osobie jeżeli decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa. Wysokość świadczenia stanowi kwotę 520zł.
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz emerytalno – rentowemu.

Ustawa „Za życiem” określa uprawnienia kobiety i rodziny do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka posiadającego odpowiednie zaświadczenie lekarskie w kwocie 4.000zł.