×

Wiadomość

Strona wykorzystuje technlogie Cookie oraz Local Storage

Ta strona wykorzystuje ciasteczka do autoryzacji nawigacji i innych funkcji ułatwiających korzystanie z witryny. Jeśli odwiedzasz tą witryne, wyrażasz zgodę na przechowywyanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

Zobacz dyrektywy e-prywatności

Nie wyraziłeś zgody na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu. Decyzję można wycofać.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Dbając o wspólne dobro Państwa i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwanej "koronawirusem", zwracam się do Państwa z prośbą
o ograniczenie wizyt w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

W sprawach kierowanych do jednostki można korzystać z elektronicznej skrzynki podawczej pod adresem: /l7ifgt212x/skrytka

Wszelkie pytania, wątpliwości i sprawy  proszę zgłaszać telefonicznie lub emailem.

tel. 55 231 63 26

tel./fax 55 231 63 24

adres email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przed wybraniem się do tutejszego Ośrodka proszę o kontakt telefoniczny.

 

Kierownik Ośrodka Joanna Charyton

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje o terminach działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w Podprogramie 2018:

 

Warsztaty kulinarne i ekonomiczne 23.11.2018r.:

Punkt Wydawania Posiłków w Tolkmicku godzina 900

Świetlica Wiejska w Pogrodziu godzina 1030

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 674zł na osobę w rodzinie, natomiast 764zł jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Świadczenie rodzicielskie ma na celu zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka. Świadczenie to wypłacane jest w kwocie 1.000zł miesięcznie nie uwzględniając wysokości dochodu rodziny. Prawo do świadczenia rodzicielskiego mają uczniowie, studenci, osoby bezrobotne. Świadczenie przysługuje przez okres: 52 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 65 tygodni przy urodzeniu dwojga dzieci, 67 tygodni przy urodzeniu trojga dzieci, 69 tygodni przy urodzeniu czworo dzieci, 71 tygodni przy urodzeniu pięcioro i więcej dzieci.


Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, bądź osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu  niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
- nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
-w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne do grudnia 2017 roku przysługiwało w kwocie 1.406zł miesięcznie natomiast od stycznia 2018 roku wynosi 1.477zł.


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520zł miesięcznie.
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przywrócono prawo do świadczenia, które przysługuje osobie jeżeli decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa. Wysokość świadczenia stanowi kwotę 520zł.
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz emerytalno – rentowemu.

Ustawa „Za życiem” określa uprawnienia kobiety i rodziny do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka posiadającego odpowiednie zaświadczenie lekarskie w kwocie 4.000zł.

 

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE


Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


W jednej rodzinie może wystąpić kilka powodów korzystania ze świadczenia w formie zasiłku okresowego, jednak wybrany jest problem główny, wiodący. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Świadczenie przyznawane jest w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE


Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze Osoby wymagające usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność za przyznane świadczenie.

 

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy objętym dotacją celową budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z dotacji realizowane były posiłki dla dzieci w przedszkolach, szkołach, bursach i internatach oraz posiłki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w punkcie wydawania posiłków. Również w ramach środków z dotacji realizowano świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku.

 

ZADANIE ZLECONE GMINIE – WYNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI


Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną ustanawia Sąd. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca te wynagrodzenia.

 

ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W ramach zadania asystent rodziny wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

DODATKI MIESZKANIOWE


Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym w celu dofinansowania wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średniomiesięczny dochodów na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
- 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1.750zł.
- 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.250zł.

 

DODATEK ENERGETYCZNY


Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE


Przyznanie stypendium szkolnego uzależnione jest od dochodu rodziny ucznia dla którego ma być przyznane świadczenie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Stypendium może być udzielone w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. W uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wnioski o stypendium szkolne składane są do 15 września danego roku szkolnego.


Zasiłek szkolny możne być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Zasiłek szkolny przyznawany jest niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. Za zdarzenie losowe należy rozumieć jakiekolwiek zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć, lub choroba).